Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (VOLA JADWIGA LIPSKA, Wola Lisowska 16A, 21-100 Lubartów).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN
§1 Definicje

1. Administrator Danych Osobowych:

VOLA Jadwiga Lipska

Wola Lisowska 16A

21-100 Lubartów

NIP: 714-126-85-76, REGON: 384135343

2. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku
miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku
miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy
oraz miejscowość.
3. Adres reklamacyjny:

VOLA Jadwiga Lipska

Wola Lisowska 16A

21-100 Lubartów

4. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://volawear.shoplo.com/strona/dostawa zestawienie
dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
5. Dane kontaktowe:

VOLA Jadwiga Lipska

Wola Lisowska 16A

21-100 Lubartów

e-mail: kontakt@volawear.com

6. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

7. Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub
etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności
wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym,
nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także
innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

8. Dostawa rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w
cenniku dostaw znajdującym pod adresem

https://volawear.shoplo.com/strona/dostawa

9. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od
towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami
prawa.
10. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
11. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do
czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
12. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

13. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i
zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
14. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.
15. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów
Kupującego.
16. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
17. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez
Kupującego.
18. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru
osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
19. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego
systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i
dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr
20. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem

https://volawear.shoplo.com/strona/platnosci

21. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.

22. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych
osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje
się pod adresem: https://volawear.shoplo.com/strona/polityka_prywatnosci

23. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
24. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która
podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny
(cena/jednostka).
25. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
26. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
27. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w
zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
28. Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia
23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem:
https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

29. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

30. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
31. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://volawear.shoplo.com/, za pośrednictwem,
którego Kupujący może złożyć zamówienie.
32. Sprzedający:

VOLA Jadwiga Lipska

Wola Lisowska 16A

21-100 Lubartów

NIP: 714-126-85-76, REGON: 384135343


zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=4a54ced1-8e00-4d1b-aa6a-e8f99ac055f6

KONTO BANKOWE: 84 1090 2590 0000 0001 2089 6569

33. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci
telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego,
potocznie określany Internetem.
34. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
35. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o
prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w
rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
36. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
37. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu
umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane
przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo
przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez
umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia
odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał
ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję
Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem
umowy.
38. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest
obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu
rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
39. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające
jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania
rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym

a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od
wad.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto
(zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w
cenniku dostaw.
5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w
dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach
jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie
nastąpiło.
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy
w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury
pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf,
wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania
regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania
rzeczy
wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy,
niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów
znajdujących się w sklepie.
8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków
porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy
jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą
porozumiewanie na odległość.
9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu w
następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja
9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA
i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm
trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer,
FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu
uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu https://volawear.shoplo.com, należy je wszystkie wyłączyć́.
10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu
składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do
uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez

Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym
dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji
danych oraz usuwania konta w sklepie.
11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
12. Kupujący zobowiązany jest do:
a.a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa
osób trzecich,
a.b. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności
poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
a.c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu
niezamówionej informacji handlowej (spam),
a.d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
a.e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie
własnego użytku osobistego,
a.f. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami
netykiety.

  §3 Zawarcie umowy i realizacja

  1.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

  2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  a. dodanie do koszyka produktu;

  b. wybór rodzaju dostawy;

  c. wybór rodzaju płatności;

  d. wybór miejsca wydania rzeczy;

  e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

  3. Informacji o produktach zamieszczonych w Sklepie w razie wątpliwości nie uważa się za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

  4. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

  5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  6. Sklep umożliwia Kupującemu dokonanie płatności za zamówiony towar w następujących formach:

  a) przelewem bankowym

  b) płatność online za pośrednictwem przelewu elektronicznego

  c) płatność online za pomocą karty płatniczej:

  · Visa

  · Visa Electron

  · MasterCard

  · MasterCard Electronic

  · Maestro

  7. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia. Jeżeli Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego.

  8. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

  9. Czas realizacji zamówienia Kupującego, w przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji dokonanej transakcji.

  10. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia. Wyjątek stanowi akcja promocyjna przeprowadzona w sklepie, która może opóźnić realizację zamówienia.  Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wysyłki określonego na karcie produktu w wyjątkowych przypadkach, o czym niezwłocznie poinformuje Kupującego. 

  11. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

   §4 Prawo do odstąpienia od umowy

   1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

   2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

   3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://volawear.shoplo.com/strona/zwroty w zakładce Formularz zwrotu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

   4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

   5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

   6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

   7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

   8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

   9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej.

   10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

   11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

   12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną za pomocą karty płatniczej, Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, z której dokonano płatności.

   13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   14. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

   a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

   b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;

   h. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
   o prenumeratę;

   k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

   l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

   m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego
   o utracie prawa odstąpienia od umowy.

   §5 Rękojmia

   1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność
   wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
   2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556
   Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
   3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem
   roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia
   niebezpieczeństwa na Konsumenta.
   4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
   a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
   b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
   chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz

   wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub
   naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany
   rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub
   usunięcia wady.
   5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać
   wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że
   doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest
   niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym
   przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy
   wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności,
   na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
   6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
   7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
   a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
   b. żądać usunięcia wady.
   8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w
   rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
   9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do
   zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w
   porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby
   nadmiernych kosztów.
   10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od
   Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad
   lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów
   przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części
   kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie
   niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych
   czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
   11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego
   dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób
   jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione,
   Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się
   znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do
   odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
   12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.
   13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na
   wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
   14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 561 5 kodeksu cywilnego:
   oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania
   usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego)
   ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w
   kodeksie cywilnym termin czternastu dni.

   W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie
   Konsumenta.
   15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
   dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz
   używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
   16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad
   przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed
   upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży
   jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
   17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do
   użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi,
   Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem
   tego terminu.
   18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od
   umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał
   wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o
   odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu
   do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
   19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi
   termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega
   zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również
   do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi,
   przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody
   zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
   20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt
   15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o
   istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa
   osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się
   prawomocne.
   21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo
   obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie
   wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
   22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
   23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz
   Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

    §6 Bezpieczeństwo danych osobowych

    1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest VOLA Jadwiga Lipska Wola Lisowska 16A
    21-100 Lubartów „Sprzedający”
    . Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zawieraniem lub wykonywaniem umów i w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Sprzedającego, zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

    2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

    3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

    4. Kategorie odbiorców danych przekazanych przez Kupującego: „podmioty współpracujące” t.j. firmy, których Sprzedający jest właścicielem lub które kontroluje lub firmy, które znajdują się wraz ze Sprzedającym pod wspólną kontrolą lub pozostają ze Sprzedającym w stałej współpracy, takie jak banki, firmy inwestycyjne, audytorzy, firmy dostarczające inne usługi finansowe, firmy informatyczne, doradcze, dostawcy lub firmy kurierskie.

    5. Świadczenie przez Sprzedającego usług na rzecz Kupującego może wymagać przekazania danych osobowych Klienta podmiotom świadczącym usługi na rzecz Sprzedającego w innych krajach, w tym w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku przekazania danych osobowych do krajów które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych Sprzedający stosuje zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma możliwość uzyskania kopii jej danych.

    6. Dane osobowe będą przechowywana przez okres 6 lat z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa lub do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń wynikających z zawartej umowy lub zakończenia postępowań sądowych i administracyjnych.

    7. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, a w przypadku braku podania danych Sprzedający nie jest w stanie wykonać umowy z klientem.

    8. Sprzedający może stosować mechanizm zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowanie w celu poprawienia skuteczności podejmowanych działań marketingowych.

    9. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

    a. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;

    b. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

    c. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

    d. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy

    10. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

    §7 Postanowienia końcowe

    1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.
    Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek
    części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne
    podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu
    regulaminu.
    2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący Będą powiadomieni drogą
    elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie
    wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w zżycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane
    będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
    3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin
    (https://www.volawear.com/strona/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki
    posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu
    zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i
    poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
    4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie
    obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się
    na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub
    procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
    Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod
    przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy
    internetowej ODR
    lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród
    znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na
    pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
    W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

    do góry
    Sklep jest w trybie podglądu
    Pokaż pełną wersję strony
    Sklep internetowy Shoper.pl